Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van MIRJAM BAX, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34284804.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de website van MIRJAM BAX en alle overeenkomsten die met MIRJAM BAX gesloten worden. Door het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden geaccepteerd.

1.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MIRJAM BAX is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tot levering van custom made jurken binden MIRJAM BAX eerst na schriftelijke bevestiging.

2.2 Aanbiedingen van MIRJAM BAX gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.4 MIRJAM BAX kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.6 MIRJAM BAX behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro's uitgedrukt en inclusief omzetbelasting (BTW). De verzendkosten en kosten voor betaling met credit card zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 4. Aflevering en levertijd

4.1 Voor het verzenden van (een) bestelde jurk(en) brengt MIRJAM BAX verzendkosten in rekening. De levering van (een) bestelde jurk(en) vindt plaats op het bij MIRJAM BAX bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de jurk(en) te tekenen.

4.3 Aan de leveringsplicht van MIRJAM BAX zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MIRJAM BAX geleverde jurk(en) één keer aan de afnemer is/zijn aangeboden.

4.5 In geval van weigering van de aangeboden jurk(en) komt retourzending, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde jurk(en) geheel voor rekening van de afnemer.

4.6 Een door MIRJAM BAX opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van MIRJAM BAX, waarna MIRJAM BAX binnen 10 dagen de bestelde jurk(en) maakt en verzendt.

4.7 MIRJAM BAX (opdrachtnemer) zal bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat de bestelde stof en/of kleur niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 5. Retourbeleid

De jurken worden één voor één geheel naar wens en op maat gemaakt.

Indien aangetoond kan worden dat MIRJAM BAX niet het bestelde heeft geleverd, wordt de bestelling retour genomen en het betaalde bedrag teruggestort op creditcard of bankrekening, afhankelijk van de betaalwijze.

Indien het bestelde is afgeleverd kan er GEEN ruiling en/of terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop MIRJAM BAX geen invloed heeft en die de levering van haar jurken belemmeren of onmogelijk maken, zoals werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

6.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door MIRJAM BAX niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 7. Garantie

7.1 De afnemer is verplicht de geleverde jurk(en) bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde jurk(en) verkeerd of ondeugdelijk is/zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MIRJAM BAX) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MIRJAM BAX. Terugzending van de jurk(en) dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van verkeerde levering of beschadiging ontstaan na constatering van verkeerde levering doet dit recht tot reclameren en terugzenden geheel vervallen.

7.2 Indien klachten van de afnemer door MIRJAM BAX gegrond worden bevonden, zal MIRJAM BAX naar haar keuze of de geleverde jurk(en) kosteloos vervangen of het totale door de afnemer betaalde bedrag terugbetalen.

7.3 Deze garantie geldt niet indien de afnemer jegens MIRJAM BAX in gebreke is, de afnemer de geleverde jurk(en) zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken of de geleverde jurk(en) aan abnormale omstandigheden is/zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met het wasetiket is/zijn behandeld. MIRJAM BAX kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een verkeerde behandeling van de jurk(en).

Artikel 8. Betaling

8.1 Er wordt pas overgegaan tot het maken en verzenden van de bestelde jurk(en) nadat de betaling is ontvangen. Er kan betaald worden met iDeal, creditcard of via een overboeking.

8.2 Bij betaling met creditcard wordt de bestelling pas in behandeling genomen, nadat de betreffende creditcard maatschappij de betaling goedgekeurd heeft. Als de betaling niet goedgekeurd wordt, zal MIRJAM BAX contact opnemen met de afnemer om deze hiervan op de hoogte te stellen en een alternatieve betaalwijze overeen te komen.

Artikel 9. Privacy

9.1 MIRJAM BAX respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door MIRJAM BAX niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van MIRJAM BAX kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen MIRJAM BAX worden gebruikt met als doel de bezoeken aan de website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. MIRJAM BAX is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten van MIRJAM BAX, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.

9.3 MIRJAM BAX verzamelt niet-persoonlijke informatie over online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van MIRJAM BAX. Het is niet toegestaan om de website of een deel daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIRJAM BAX.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

MIRJAM BAX sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met de website.

Artikel 12. Geschillen

12.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@mirjambax.com. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

12.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.